Kostnad

Kostnadene for lagring av snø kan deles inn i: 

  • Snøproduksjon 
  • Forming og tildekking 
  • Avdekking og utkjøring 

Ut ifra forskningsresultater som sammenligner bruk av sagflis/sagmugg og geotekstilduk, så er totalkostnadene forholdsvis like.  Det kan se ut som om det er litt billigere å bruke sagflis/sagmugg ved mindre snøvolum (under ca 10 000 m³) mens det er billigere å bruke geotekstilduk ved større volum.  Snøproduksjonskostnadene er litt høyere for geotekstilduk siden mer snø må produseres for å dekke behovet (på grunn av mer avsmelting over sommeren).  Tildekking og avdekking er derimot dyrere for sagflis/sagmugg.  Utkjøring av snøen er lik, og er den største kostnaden (over 50% av totalkostnaden). 

Kostnad Snøproduksjon Tildekking (inkl. innkjøp, arbeid, avskrivning) Avdekking og utkjøring  
Sagflis/sagmugg Billigere Litt dyrere Litt dyrere 
Geotekstilduk Dyrere Litt billigere Litt billigere 

Et anlegg må regne med at det kan totalt koste opp til 900 000 kr per år for å produsere snø, kjøpe dekningsmateriale, tildekke, avdekke og distribuere snø til en ca 5 km lang (og 6 meter bred med 50 cm dybde) langrennsløype (ca 15 000 m³) .  Siden den største kostnaden er utkjøring av snøen (nesten 50%), så kan dugnad og billig leie av maskiner gi store besparelser. 

Kostnadsfordelingen er omtrentlig:
Snøproduksjon: 15 – 20%
Tildekking: 25 – 30%
Avdekking og utkjøring: 50 – 55%

 Spesielt om transport av snø

Transport av snø fra snølager eller et produksjonssted er en kostbar og energikrevende oppgave. I dag skjer dette som regel med lastebil eller traktor med henger. Iblant er anlegget tilrettelagt slik at en tråkkemaskin kan skyve snøen ut langs løypene i lange strekninger (spesielt for alpint).

En lastebil eller henger har som regel et lastevolum på 10 – 15 m³. Dette betyr at det vil ta opp til 500 lass å kjøre ut 5 000 m³ med snø (som vil dekke en ca 2 km lang løype som er 5 meter bred).

Det forskes i dag på om det er mulig og mer effektivt å distribuere snø ved å blåse den ut i løypene igjennom rør fra et sentral sted. Dette er mest praktisk når snøens tetthet er lav og snøen er «lett».